Ciste Éigeandála COVID-19

April 22, 2020

 

Ciste Éigeandála COVID-19 Chomhairle Chontae na Gaillimhe

 

Clár deontais is ea an Ciste Éigeandála COVID-19 chun maoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí a bhfuil baint dhíreach acu le freagra an phobail maidir le paindéim COVID-19.

 

Mar gheall go bhfuil obair a bhaineann le Covid-19 de dhíth ar bhonn láithreach tá an Chomhairle ag tabhairt cuireadh do Ghrúpaí atá cláraithe le seirbhísí a chur ar fáil mar chuid de Ghlao an Phobail iarratais a dhéanamh trí ghlao dúnta agus tá na foirmeacha iarratais & treoirlíne eisithe díreach chuig na Grúpaí sin.   Tá na Grúpaí/Eagraíochtaí ar fad atá cláraithe le Glao an Phobail Chontae na Gaillimhe ar ár láithreán gréasáin ar http://www.galway.ie/FindAssistance -ma tá do Ghrúpa/Eagraíocht ag cur seirbhísí ar fáil ach níl cláraithe go dtí seo, is féidir sin a dhéanamh anois tríd an bhfoirm clárúcháin a chomhlánú agus a chur ar aghaidh ar http://www.galway.ie/OfferAssistance agus seolfaimid foirm iarratais ar aghaidh chugat chomh luath agus atá do chuid sonraí deimhnithe againn.

 

Tá na deontais seo á gcistiú ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus á riar ag an údarás áitiúil.  Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil na hiarratais a mheas chun teidlíocht a chinntiú agus ní mór do na tionscnaimh a bheith ag teacht le héiteas an chláir, agus is ionann sin agus maoiniú a chur ar fáil do ghrúpaí a bhfuil baint dhíreach acu le Glao an Phobail maidir le paindéim COVID-19.   Is do chaiteachas de chineál caipitil agus/nó oibríochtúil a bhaineann le hobair mar fhreagra ar COVID-19 na deontais agus tá sé beartaithe gur le haghaidh deontais ar fiú €1,000 nó níos lú iad a bheidh sa chuid is mó den mhaoiniú a bheidh ar fáil.

5 p.m. Dé hAoine an 1 Bealtaine 2020 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais chomhlánaithe. 

 

Má tá aon fhiosruithe agat, déan teagmháil leis an Aonad Forbartha Pobail ar 091 509 390 nó covidsupport@galwaycoco.ie

 

 

 

The COVID-19 Emergency Fund is a grant programme to provide funding to groups that are directly involved in the community response to the COVID-19 pandemic.

 

Given the immediacy of works related to Covid-19, the Council has invited applications via a closed call to the Groups registered to provide services as part of the Community Call and the application form & guidelines have issued directly to these Groups. 

 All Groups/Organisations registered with the Galway County Community Call are on our website at http://www.galway.ie/FindAssistance - if your Group/Organisation is providing services but did not register to date, you can do so now by completing and submitting the registration form at http://www.galway.ie/OfferAssistance and we will forward an application form once your details have been verified by us.

 

These grants are funded by the Department of Rural and Community Development and administered by the local authority.  Applications will be evaluated by the Local Authority to ensure eligibility and projects must be in keeping with the ethos of the programme, which is to provide funding to groups that are directly involved in the Community Call response to the COVID-19 pandemic.   The grants are for expenditure of a capital and/or operational nature related to the COVID-19 response work and it is intended that the majority of the funding will be for grants of €1,000 or less.

The closing date for receipt of completed applications is Friday 1st May 2020 at 5.00pm. 

 

If you have any queries, please contact the Community Development Section at 091 509 390 or covidsupport@galwaycoco.ie

 

 

Please reload